EDUCATIONAL TECHNOLOGY

is concerned with  Integrating Technology into Teaching and Learning. Specifically this is focused on, reinforcing, supplementing and extending the knowledge and skills to learners so that they can become expert users of educational technology. Mainly directed to student teachers, also professional teachers who may wish to update their knowledge of educational technology, it is  the goal of the government  that this course can help  the learning target to  the technology, with software becoming a natural extension of their learning tools.

            To provide confidence to education they are taking  the right  step in adopting technology in education  it is good to know  that during   the last few years  progressive   countries  they  have imposed and formulated the state  policies and strategies to infuse tecchnology  in school.
Necessarily, Educational Technology  will involve a deeper understanding of the computer as well as hands-on application of computer skills. But this is not say that the goal of the course is to promote computer skills. But this is not to say that the goal of the course is to promote computer skills. Rather, the course is primarily directed at enhancing teaching-and-learning through technology integration.
To provide education in the use of technology in instruction by providing knowledge and skills on technology integration-in-instruction.
Advertisements

defense against knife

Introduksyon

           Today i will demonstrate how to power of the knife and backed with anatomical charts and how we can achieve taking an aggress or quickly and efficiently out of the fight.

          Then we began working at your skills stance and movement came first,Ounce everyone had develop a solid base and was comfortable moving with it,The work with the knife  itself could began.Grip and basic movement where combined with a past of efficient deployment of the knife various carry position.We work pretty physically drills among others find out strong our stances is everyone work in a very disciplined fashion with concern and respect for their training partners.

Procedure

1.When opponents hold the knife above attempting a downward stabbing attack.

TTTAAALLLAAAAAANNNNNNGGGNNNIIILLLAAALLLAAAMMMAAANNN
P
ASASALAMAT
 KABANATA
1
 ³A
N
G
S
ULIRANIN O
S
ALI
G
AN
N
ITO
´
A.
I
NTRODUKSYON
B.
P
A
G
LALAHAD
N
G
S
ULIRANIN
 C.
K
AHALA
G
AHAN N
G
P
A
G
AARAL
 D.
K
ATUTURAN N
G
T
ALAKAY
 E.
S
AKLAW AT
H
AN
GG
ANAN N
G
P
A
G
AARAL
 KABANATA
2
 ³M
G
A
K
AU
G
NAY NA
P
A
G
AARAL O
L
ITERATURA
´ KABANATA
3
 ³D
ISENYO AT
P
ARAAN N
G
P
ANANALIKSIK
´ A.
D
ISENYO N
G
P
ANANALIKSIK
B.
M
G
A
R
ESPONDENTE
C.
I
NSTRUMENTON
G
P
AMPANANALIKSIK
KABANATA
4
 ³P
RESENTASYON AT
I
NTERPRETASYON N
G
M
G
A
D
ATOS
´ KABANATA
5
 ³K
ONKLUSYON AT
R
EKOMENDASYON
´
A.
K
ONKLUSYON
B.
R
EKOMENDASYON
B
IBLIO
G
RAPIYA
KABANATA I
ANG SULIRANIN O SALIGAN NITO
A.
I
NTRODUKSYON
 Isa sa pinamakatinding pagsubok na kinakaharap ng ating bansa sakasalukuyan ay ang problema sa iligal na droga. Ang pagkalat nito ay isangmalaking dagok sa ating lipunan hindi lamang dahil sa maraming buhay nanawawasak at napipinsala kundi gayundin ang kayamanan/pag-aari natingnasasayang lalo na ang mga kabataang nalunon sa ipinagbabawal na droga.Ang pag-aaral na ito ay naglalayong maipahayag at maipakita angkalagayan ng mga kabataang lulong sa bawal na gamot. Nakapaloob ritoang iba¶t ibang konsepto tulad na lamang ng pagdiskubre sa personalidad,mag paksa ukol sa bawal na gamot tulad na lamang ng mga dahilan kayasila naligaw ng landas at mga ahensiyang tumutulong sa mga kabataan atmga paksa ukol sa tamang pakikitungo sa mga kabataang naligaw nglandas.Ang pag-aaral na ito ay para sa mga guro, mag-aaral, propesyunal atiba pang mambabasa na naghahangad na mas lalo pang maunawaan angkabataang lulong sa bawal na gamot.Ang nilalaman ng pag-aaral na ito ay nakaayos ayon sa kahalagahanupang magamit at makatulong sa ibang tao. Sa hulihan ng pag-aaral ay maynakalagay na bibliyograpiya para sa mas malawak pa na kaalaman at bilangpatunay na ang lahat ng nakapaloob rito ay katotohanan.B.
P
A
G
LALAHAD
N
G
S
ULIRANIN
 Ang pag-gamit ng bawal na gamot mapahamak na ngayon sa atingbansa at sa Marami Pang Bansa Sa Mundo. Hindi Ito Masyadong MalakingIssue Noon Kumpara Ngayon. Maraming Kawani Ng
G
obyerno At MgaPribadong Organisasyon Ang Lumalaban Dito. Marami Ring Mga Tao NaNakakaalam Ng Kung Anu Ano Tungkol Sa Bawal Na
G
amot Pero Totoo BangAlam Nila Ito? Ang Bawal Na
G
amot Para Sa Atin Ay Mga
G
amot Na Iniinom
O
G
inagamit Sa Ibang Dahilan Maliban Sa Medikal O Kadalasang Pag-gamitNito. Ito Ay Maaring Aksidente O Sinsadyang Pag-gamit Ng Bawal Na
G
amot.Maari Rin Itong Mabili Ng Illegal O May Reseta Ng Doktor.Ang Pag-Abuso Sa Mga
G
amot Ay Maari Ring Mangyari Sa Mga OspitalO Clinic Dahil Na Rin Sa Kapabayaan. Maraming Tao Na Nagsasabi Na AngPag-Abuso At Pag-gamit Sa Droga Ay Masasabing Pansarili Lamang At KayaItong Pigilan Ng Isang Tao Kahit Kailan Man Niya
G
ustuhin PeroPinabubulaanan Ito Ng Isang Pag-aaral Na Nagsasabi Na Ito AY Isa RingSakit Sa Utak Dahil Ang Droga Ay Maaring Magdulot Ng Pag-babago SaStruktura At FXN Ng Utal(http://www.medicinet.com./teen_drug_abuse.html)C.
K
AHALA
G
AHAN N
G
P
A
G
AARAL
 Ang Kahalagahan Ng Pag-aaral Ng Pag-gamit At Pag-Abuso Ng BawalNa
G
amot Ng Mga Kabataan Ay Para Mas Lalo Pang Maintindihan AtMaunawaan Ng Mga Kabataan Na Nasa
G
anuong Edad Ang Mga TamangImpormasyon Tungkol Sa Bawal Na
G
amot At Maiwasan Ang Mga MalingAkala Ukol Dito.Makakakatulong Din Ito Sa Mga Pagsasaliksik Dahil Mas MalalamanNila Kung Ano Ang Tunay Na Pananaw Ng Mga Kabataan Tunkol Sa Bawal Na
G
amot. At Kapag Nagkaroon Sila Ng Tamang Kaalaman Ukol SaPaginterpreta At Pananaw Ng Mga Kabataan Sa Bawal Na
G
amot, Maari DinSilang Magbigay Ng Tamang Impormasyon Tungkol Dito.Ang Pag-aaral Na Ito Ay Maari Ding Makatulong Sa Mga PribadongOrganisayon At Sa
G
obyerno Dahil Maari Nila Itong
G
amitin Upang MagingImpormasyon Sa Kaalaman Ukol Sa Bawal Na
G
amot Sa Naturang Lugar AtMaari Silang Magbigay Ng Mga Pangontra O Panlaban Na Mga Panukala At
Kung May Mga Pahamak Na Nag-aabuso, Papaaanong Pag Sasasaayos AtRehabilitasyon Na Mga Panukala.D.
K
ATUTURAN N
G
T
ALAKAY
 a)
Kabataanb)
Bawal Na
G
amotc)
Resetad)
Pagabusoe)
Pangontra O Panlaban Na Panukalaf)
Pag-sasaayos At Rehabilitasyon Na Panukalag)
Drogah)
Medicali)
IllegalE.
S
AKLAW AT
H
AN
GG
ANAN N
G
P
A
G
AARAL
 Ang Saklaw At Hangganan Ng Aking Pag-aaral Ay Mga Kabataan NaBabae At Lalaki Na Maaaring
G
umagamit O Hindi
G
umagamit Ng Bawal Na
G
amot Na Nakatira Sa Mga Lugar Na Sakop Ng Lungsod M
G
QUEZON.Kukuha Ang Mga Mananaliksik Ng Isangdaan (100) Participantes Sa Pag-aaral na ito. Limampu (50) Dito Ay Mga Lalaki At Limampu (50) Din Dito AyMga Babae.I. Ang Pag-abuso Sa Droga Ay Ang Pag-gamit Ng Mga
G
amot NaMatagal Na Panahon Na Hindi Na Natural Sa Pag-gamit Nito At Pag-kakaroon Ng Problema Tungkol Dito.
KABANATA II
MGA KAUGNAY NA PAG-AARAL OLITERATURA
5
STAGES NG PAG-ABUSO SA GAMOT:
a)
AN
G
PA
G
KAKAROON N
G
MADALIAN
G
PA
G
KUHA O PA
G
PASOK SADRO
G
A PERO HINDI ITO
G
INA
G
AMIT PA.b)
PA
G
G
AMIT N
G
DRO
G
A SA OKASYON LAMAN
G
 / PAN
G
EXPERIMENTOc)
PA
G
G
AMIT N
G
MADAMIN
G
DRO
G
A SA RE
G
ULAR NA ARAW.d)
-BUMIBILI, NA
G
-NANAKAW O NA
G
DRA-DRU
G
DEALIN
G
PARAMAKAPA
G
DRO
G
A.e)
AN
G
PA
GG
AMIT N
G
DRO
G
A AY PA
G
I
G
IN
G
NORMAL AT KAPA
G
HINDISILA NAKA
G
AMIT AY PAKIRAMDAM NILA ABNORMAL SILA.
D
AHILAN AT RISK FACTORS NG GAMOT NG KABATAAN:
1.
Pamilya- pagkakaroon ng mababang superhisyon ng magulang o hindimagagandang komunikasyon, conflict o problema sa pamilya, historyng pangaabuso sa pamilya at paggamit ng alcohol ng kapamilya.2.
Indibidwal ± history ng pisikal o sexual na pag-abuso, problema saeskwelahan o emosyonal, hindi matatag o stable na emosyon, nag-hahanap ng saya o experimenting saya (thrill seekers), mga mahiligmakikipagsapalaran (adventure seekers), ang alam ay mababa langang dulot na kasamaan ng droga.Ang Pagka Adik Sa Droga Ay Iang Sakit Sa Utak Dahil Ang Pag-aabusoSa Droga Ay Maaring Humantong Sa Pag-iiba Ng Mga Instruktura At
G
amitNg Utak. Dahil Na Rin Sa Pagbabagong Ito Ng Utak Ay Mahihirapan AngIsang Tao Na Tumigil Sa Pag-Drodroga.Paaano Nga Ba Ang Mga Pangyayari Na Nangyayari Sa Ating Utak KapagUmiinom Tayo Ng Droga; Kapag Ang Tao Ay
G
umagamit Ng Mga DRO
G
AAng Normal Na Sistemang Pang-Komunikasyon Nito Ay Nasisira Kaya Na-iibaAng Pag-Papadala, Pag-tanggap At Pag-Progreso Ng Komunkasyon.
Maaring Ito Ay Sa Pagitan Ng Pag-gaya Sa Natural Na Kumikitil NaMensahero Ng Utak O Sa Sobrang Pagistimulate Ng Tinatawag Na ³NEW & CIRCUIT´ Ng Utak. Ilan Sa Mga Halimbawa Ng Mga DRO
G
A NaNakakaapekto Sa Utak Ay Ang Marijuana At Heroine.At May Kaparehas Na Istruktura Katulad Ng Mga Kemikal NaMensahero Kaya Maari Nitong Maloko Ang Mga Receptors Ng Utak AtMagpapadala Ng Mga Abnormal Na Mensahe Sa Utak na maari rin magdulotng pagkabaliw.Ang Cocaine At Methamphetamine Ay Maaring Maghatid Ng AbnormalNa Pagdami Ng Neurotransmitters O Kaya Ay Pigilan Ang Normal Na Pag-Recycle Ng Brain Kemikals.Kapag Nangyari Ito Maari Nitong Maharangang Todo Ang Processo NgKomunikasyon. Dahil Na Din Sa Mga Nasasabeng Dahilan Kaya Ang PagtigilSa Pag-gamit Ng Bawal Na
G
amot Ay Hindi Lang Nakasalalay Sa KagustuhanNg Iang Tao. Kailangan Itong Irehabilita AT
G
amutin.
PINAG KUHANAN NG SALIKSIK: NATIONAL INSTITUTE OF DRUGS ABUSE. ³PRINCIPLES OF DRUG ADDICTION TREATMENT: A RESEARCH BASED GUIDE.´ FEBRUARY 31, 2005,FEBRUARY 8, 2005.
MGA KARANIWANG
D
ROGA NA INNAABUSO NG MGA KABATAAN
:1.
Sigarilyo (Ano Mang Uri: SI
G
ARILYO, TOBACCO, SI
G
ARO)2.
Cannabinoids (MARIJUANA, HASHISH)- Tinatawag Din Ito MinsanInsang Pot, Weed, Marry Jane. Herb ± Ito Ay
G
inagamit SaPamamagitan Ng Isang Pipe.3.
Cold Medications/
G
amot Sa Ubo At Sipon (BENADRYL,SUDAFED)4.
Inhalants(
G
ASOLINA, AMMONIA, RU
G
BY)- Ito Ay Sinisinghot SaPamamagitan Ng Plastic, Bote O Kahat Anong Bagay Na Sarado5.
Depressants(BARBITURATES/BENZODIAZEPINES)- Tinatawag Din ItoMinsan ³REDS,JELEOWS, YELLOW JACKETS, DOAMEY, OR ROOFIES´ 6.
Stimulants (AMPHETAMINES, COCCAINE, METHAMPETAMINE)-Tinatawag Din Itong ³Bennies, Black Beanties, Spod, Uppus, Blow,Craek, Rock, Toot, Crank, CrystalL OR Skippy´ 7.
Narcotics( MORPHINE, HEROINE, CODEINE, OXYCONTIN, VICODIN)8.
Hallucinogens (LSD, MUSHROOM)9.
Dissociafire Anesthetics (PCP, KETAMINE./PENYCLIDINE)10.
Club Drugs- Exstacy11.
Others- Arabic Steroids
PINA
G
KUHANAN N
G
SALIKSIK: NAT¶L INSTITUTE ON DRU
G
ABUSE- ³COMMONLY ABUSEDDR
G
S´ FEBRUARY 2009
ANG MGA STATISTICS NG MGA KABATAAN NA NAGAABUSO NG
D
ROGA
:1.
3000 Na Kabataan Ang Humihithit Ng Una Nilang Sigarilyo Bawat Araw1/3 Dito Ang Nagigng Maninigarilyo.2.
Noong 2004 Ang Mga Kabataan Na
G
umagamit Ng Droga Sa IsangBuan Ay 27%3.
Noong 2002 1/3 Mga Kabataan Sa Elementarya Ay
G
umagamit NgMarijuana4.
Bumaba Ang Paggamit Ng Droga Ng Mga Kabataan Simula 2001.
PINAGKUHANAN NG SALIKSIK: Dickler, Patrick.´Teen drug abuse declined in 2002, Report shows ³National institute of drugs abuse. Vol17, No.5 January 2004
ANO ANG MGA EPEKTO NG PAG-ABUSO SA
D
ROGA NG MGAKABATAAN
:1.
Ano Mang Droga Ay Nakakapagpababa Ng Abilidad Ng Kabataan NaMagbigay Ng Attensyon Sa Mga Bagay.2.
Mas Bata Na Nagsimula Na
G
umamit Ng Droga Ay May MalakingPosibilidad Na Magkaroon Ng Problema Sa Pag-abuso At Magkaroon NgRelapse Kapag Sumubok Tumigil.3.
Maari Rin Silang Magkaroon Ng Unprotected Sex, Pakikipag Talik SaHindi Kakilala At Ano Mang
G
awaing Sexual.4.
Ang Pag-gamit Ng Droga Ay Maaring Mag mask O Itago Ang Ano MangProblemang Emosyonal Kagaya Ng Anxiety, Depression, Mood SwingsO Hallucinations5.
Ang Pag-gamit Ng Anabolic Steroids Ay Maaring Magdulot NgPagkabaog O Problema Sa Ereksyon Ng Mga Lalaki At Paglaki NgClitories Sa Mga Babae. Maari Rin Itong Magdulot Ng Pagkakalbo,
Problema Sa Paglaki, Ng Puso At Attake Sa Puso, Stroke, Sakit SaLiver, Cancer, Acne At Iba Pang Impeksyon Katulad Ng Aids.6.
Maari Rin Itong Magdulot Ng Pagkasira Ng Utak(INHALANTS), AttakeSa Puso(STIMULANTS), Problema Sa Paghinga (SEDATIVES) Maari RinItong Magdulot Ng Pagkamatay.
PINAGKUHANAN NG SALIKSIK: Nat¶l institute on drug abuse.´principles of drug addictiontreatment based guide´ February 8, 2005 March 31 2005
PAANO MAIIWASAN NG MGA MAGULANG ANG PA-GGAMIT NG
D
ROGA NG KABATAAN
:
Tamang Komunikasyon Na
G
aling Sa Magulang Ukol Sa Mga NegatiboPisikal, Emosyonal At Pang-Katawang Epekto Ng Droga Ang DapatIpaliwanag Sa Anak. Pagsuperbisa Ng Mga Anak Ay Importante Rin.
Kailangang Malaman Din Ng Mga Magulang Kung Paano, Saan, AtKanino Na Kikipag Socialize o Na Kikipag Barkada Ang Anak Pati NaRin Ang Pag-Limita Ng Mga Access Sa Mga Droga.
Maari Ring
G
awing Kaunti Lamang O Limitahan Ang Dami Ng Alcohol
G
amit Panlinis (INHALANTA) At Mga
G
amot Na Nakatago Sa Bahay AtPalaging Tingnan O Icheck Ang Bilang Ng Mga Ito.
AN
G
³FAMILY FOCUSED ABUSE- PREVENTION PRO
G
RAMS´ AY
G
INA
G
AWA PARA PABABAIN AN
G
BILAN
G
N
G
M
G
A KABATAAN NA
G
UMA
G
AMIT N
G
DRO
G
A SA PAMAMA
G
ITAN N
G
PA
G
-IINTINDI SA KULTURAAT KOMUNIDAD N
G
M
G
A KABATAAN. AN
G
RELIHIYON AY MALAKIN
G
PARTEDIN N
G
M
G
A ITO.Ang Pagkakaroon Din Ng Ekstra Curricular Activities Ay MalakingTulong Din Tulad Ng Mga Laro, Pagbabasa O Reading Classes, O MgaArts & Crafts.
PINAGKUHANAN NG SALIKSIK: ZICKLER,PATRIC.´ ETHNIC IDENTIFICATION & CULTURALTIES MAY HELP PREVENT DRUG ABUSE´ NAT¶L INSTITUTE ON PNG ABUSE. VOL. 16 NO. 2MAY 2008
MGA SIMTOMAS AT SIGNUS NG PAG-GAMIT NG BAWAL NA GAMOT
1.
SI
G
ARILYO- PALA
G
IN
G
AMOY SI
G
ARILYO, PA
G
KAINTA, PAN
G
IN
G
ITIMN
G
KULAY N
G
M
G
A KUKO, LABI, O N
G
IPIN2.
CANNABINOIDS- PAMUMULA N
G
MATA, TULO
G
N
G
TULO
G
, SOBRAN
G
 PA
G
KA
G
UTOM, SOBRAN
G
PA
G
KASAYA, PARANOIA3.
COLD MEDICATORS- TULO
G
N
G
TULO
G
, PA
G
KAANOTOK, MABA
G
AL OMABILIS NA PA
G
TIBOK N
G
PUSO4.
INHALANTS- RUNNY NOSE, AMOY N
G
G
ASOLINA O SOLVENT,PA
G
KAIRITABLE AT CONFUSION5.
STIMULANTS- MABILIS NA PA
G
TIBOK N
G
PUSO AT BLOOD PRESSUREIRITABLE SOBRAN
G
PA
G
KASAYA HINDI NATUTULO
G
, SEIZURES6.
NARCOTICS- HINDI MASYADON
G
MAKARAMDAM N
G
SAKIT, SOBRAN
G
 PA
G
KASAYA, ANTUKIN, MABA
G
AL NA PA
G
HIN
G
A, COMA, PA
G
KAMATAYSA OVERDOSE
7.
DEPRESSANTS- ANTUKIN, MABA
G
AL NA PA
G
TIBOK N
G
PUSO ATBLOOD PRESSURE, POOR COORDINATION, PA
G
KAHILO, COMA,PA
G
KAMATAY A OVERDOSE8.
HALLUCINO
G
ENS- PROBLEMA SA PA
G
TULO
G
, MALABON
G
PANI
G
IN,PARANOIA9.
DISSOCIATIVE ANESTHETICS- MATAAS NA BLOOD PRESSURE, ATPA
G
TIBOK N
G
PUSO, PA
G
KAWALA N
G
MEMORYA, PA
G
KAHILI ATPA
G
SUSUKA, IRITABLE A
GG
RESIBO10. CLUB DRU
G
S (ECSTASY)- NILALA
G
NAT PERO HINDI PINAPAWISANMARAMIN
G
LOLLIPOP O CANDY SA BAGSOBRANGPAGKASAYA AT PARANG GUSTO ANG LAHAT NG TAO
Sigarilyo at Alcohol
Ang mga sigarilyo at alcohol ay dalawang uri ng legal na droga. Peroang pagsisigarilyo at madalas na pag-inom ng alcohol ay nakakasama din saating katawan.Kaya kahit ito ay puwede at mabibili sa mga sari-sari store ay dapatalam parin natin ang sarili nating limitasyon. Dahil kapag sumobra hindimaganda ang balik o epekto nito sa ating katawan at pamumuhay.
Illegal na
D
roga
Madalas ang alam nating lahat ay ang illegal na gamot ay nakakasamasa katawan ngunit meron din naman itong ibang mga positibong naiibibigaysaatin.Ang ibang mga illegal na droga ay ginagamit ding pangpamanhid ngsugat lalo na sa mga kakaopera pa lamang. Ito ay nakakapagpabilis ngpaghilom ng isang sugat.
Ngunit hindi ito puwedeng masobrahan dahil maari itong magdulot ngmasama sa ating katawan. dapat paring magingat dahil kahitnakakapagpagaling din ito ay dilikado kapag lagging ginagamit o kapag itoay nasobrahan .
Bakit ang illegal na droga ay nakakasama sa katawan ng tao?
Ang illegal na droga ay nakakasama sa katawan ng tao kung ito ayaabusuhin. Lalo na sa mga bata at teenagers na lumalaki pa.Ang mga sakit na puwedeng makuha sa illegal na droga ay angpagkasira ng utak, pagkakasakit sa puso at sa iba pang mga importantengparte ng katawan.At para naman sa mga batang nag-drudrugs ay hindi nakakapagkoncentra sa skwelahan mga laro (sports) at iba pang extra curricularactivities.At ang palaging sintomas para sa mga bata at teenager ay ang hindimalinaw na mata o panglalabo ng mga mata, humihina sa klase, hindimakapag isip ng tama at nakakapag pa bobo at hindi makapag bigay ngtamang decisions.
Bakit gumagamit ng droga ang isang tao?
Madalas ang mga bata at teenagers ay nahihikayat lang ng mgakaibigan o mga kabarkada nila na gumamit ng illegal na gamot. Kadalasa¶yginagawa nila ito para ³in´ sila sa grupo. O minsa¶y sila ay inaapi kayanaman gumamit sila ng illegal na droga.Ang mga droga ay maaring gamitin ng maraming tao sa maramingrason pero ang iba gusto lang nilang umalis o takasan ang mga problema
nila na akala ay mawawala pero hindi pinalala lang nila ang mga problemanginiwan at idinaan nalamang sa pag drudrugs.Ang droga ay hindi nakakaresolba ng isang problema at ito rin aynagdudulot ng pagkakasit at maapektohan ang pamumuhay ng taongumiinom ng illegal na droga.At ang isang tao kapag nalulon sa droga nagiging dependent sila dittoat ang feeling nila ay hindi sila mabubuhay kung wala silang iniinom nadroga. At kung ang isang tao ay na addict na sa illegal na droga ay mahirapng matanggal ito.At may 88.1% na kapag gumaling ka ay babalik ka sa pagiging drug addict.
Paano mo masasabi na ang isang tao ay gumagamit ng drogaparticular sa mga teenagers?
Kung ang isang tao ay gumagamit ng droga mahahalata mo ang mgapagbabago sa katawan niya at sa pagiisip niya. Ang mga galaw ng isangaddict ay naiiba din sa normal. Isa sa mga sintomas ng mga bata atteenagers ay ang depression, stress, nawawalan ng interest sa skwelahan atmag aral, hindi na pumapasok at sila ay nagiging emosyonal.At para naman sa mga matatanda ay depression, stress , moody,negatibo, may sariling mundo, gusto lagging mapag isa hindi nakakapagconcentrate, hindi makatulog, lagging napapaaway, namumula ang mgamata at nababawasan ng timbang.
                                                           KABANATA III
                                       DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK
A.DISENYO NG PANANALIKSIK
Ang naisagawang pag-aaral ay gumamit ng deskriptibongmetodolohiya ng pananaliksik. Maraming uri ng deskriptibongpananaliksik, ngunit napili ng mga mananaliksik na gamitin angDescriptive Survey Research Design, na gumagamit ng talatanugan(survey questionnaire) para makalikom ng mga datos. Naniniwala angmga mananaliksik na angkop ang disenyong ito para sa paksang itosapagkat mas mapapadali ang pangangalap ng datos mula sa maramingrespondente.B.
MGA RESPONDENTE
Ang mga respondente ng research na ito ay ang mga kabataan naedad 16,21 maaaring lalaki o babae at nakatira sa Colegio de Kidapawan.
INSTRUMENTO PAMPANANALIKSIK
Ang instrument na ginamit ng researcher ay ang paraan ngpananaliksik gamit ang pagiinterbyu at pagsagot sa mga papel na maykalakip na mga katanungan na nararapat sa topic na nasabi.
                                                       KABANATA IV
                         PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NGMGA DATOS
Ayon sa survey may 96% (48/50) na mga lalaki at 92% (46/50) namga babae ang naniniwala na ang mga ipinagbabawal na gamot atipinagbibili ng tao ay puwede itong abusuhin. May 68 % (34/50) na mgalalaki at 80% (40/50) na mga babae na nagsasabi na ang solusyon saproblemang kinakaharap ukol sa ipinagbabawal na gamot ay huhulihin angnagbebenta at bumibili at magbibigay ng tamang kaalaman sa mga tao ukolsa bawal na gamot. Mayrun naming 76% ( 38/50) na mga lalaki at 56 %(28/50) na mga babae na nagsasabi na hindi maaaring maging bawal nagamot ang mga gamot na nabibili lamang sa botika. May 74% (37/50) namga lalaki na nagsasabi na umiinom sila ng mga gamot. At 58 % (29/50) nakababaihan naman ang nagsasabi na hindi sila umiinom ng mga gamot nawalang reseta sa doctor. Mga 56% (28/50) na mga lalaki at 52% (26/50)na mga babae ang nagsasabi na mayroon silang mga kakilala na taonggumagamit ng bawal na gamot at karamihan nito ay mga artista at kilalangmga tao.
                                                              KABANATA V
                                       KONKLUSYON AT REKOMENDASYON
 A.KONKLUSYON
Lumalabas na maraming naniniwalang ang ipinagbabawal na gamot aynakakasama at pwedeng abusuhin kaya dapat ang gobyerno ipgpatuloyna magbigay ng tamang kaalaman ng pwedeng mangyari sa kanila pagsila¶y gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Ang mga pulis at mgataong hinirang ng gobyerno ay dapat ipatupad ang mga batas na dapatsundin upang huwag maging adik o dependent sa mga bawal na gamot.Ang mga guro ay dapat ding ipagpatuloy na magbigay ng impormasyontungkol sa epekto ng bawal ng gamot sa kanilang mga estudyante. Alamnaman natin na ang mahuhuli na nagbebenta ng bawal na gamot aymakukulong ng habang buhay at di pwedeng mag pyensa ng pera kayaituloy pa rin ang patakaran na ito at dun naman sa mga kaibigan,kapatid, magulang, guro na alam nila ang mga taong gumagamit ngbawal na gamot dapat isuplong sa pulis para sila¶y mabigyan ng lunaskung papaano nila ito maiiwasan. Para sa mga kabataan na paris natindapat sumunod sa mga nakatanda sa atin at huwag makibarkada sa mgaadik bagkos isuplong sila sa pulis o sa magulang or sa guro na alam nilaang mga taong ito.B.
REKOMENDASYON
Mairerekomenda ng mga researcher na magkaroon pa ng mgakaragdagang kaalaman ang mga kabataan ukol sa paggamit ng illegal nadroga, paano ito magagamot at higit sa lahat paano ito mapipigilan sapaglaganap. Maaaring gumawa ng mga lecture o magdikit ng mga posterukol sa mga impormasyong ito.
 BIBLIYOGrAPHIYA
References: Committee on Substance Abuse. ³Indications for managementand referral of patients involves in substance abuse ³Pediatrics.pp.143-148,Vol. 106, November 1, July 2000.Liddle, Howard. ³Adolescent substance abuse.´Drugs Rehabs. 200-2009National Institute on Drug Abuse.´Commonly Abused Drugs´ February 2007.National Institute on Drug Abuse. ³Principles of Drug Addiction Treatment: AResearch Based on guide.´ National Institute on Drug Abuse.´Recovery harder for addicts who startyoung. ³Vol.14, No.6.March September 2002, revised April 2005.Shillington, Audrey M.,Clapp,John.´Parental monitoring.´ Journal of Child andAdolescent Substance Abuse. Vol. 15, Issue 1. 12/5/05Witmer, Denise. ³warning signs of teenage drug abuse.´ ParentingAdolescents about, Inc. 2008Zickler, Patrick. ³Ethnic Identification and Cultural Ties may help PreventDrug Use.´ National Institute on Drug Abuse. Vol. No.,3. May 2008Zickler, Patrick. ³Teen Drug Use Declined in 2002, Report Shows.´ NationalInstitute on drug Abuse. Vol. 17, No.5. January 2007
Search
Search History:
Searching…
Result 00 of 00
00 results for result for
  • p.

More From This User

1 p.
2 p.

chap6 phardose

201 Read;

11 general orders

GENERAL ORDER #1:
To take charge of this post and all government property in view.

ans:kung ikaw ay maiasayn sa outpost kailangan nating gumawa ng report,mag obserba din sa komunidad at hindi ikw ang inoobserbahan ng tao.

GENERAL ORDER #2:
To walk my post in a military manner, keeping always on the alert and observing everything that takes place within sight or hearing.

ans:maging mapagmatiyag o magobserba sa kommunidad at makinig sa sasabihin ng mga tao.

GENERAL ORDER #3:
To report all violations of orders I am instructed to enforce.

ans:

GENERAL ORDER #4:
To repeat all calls from posts more distant from the guard house than my own.

GENERAL ORDER #5:
To quit my post only when properly relieved.

ans;kung umalis ka sa iyong duty kailangan mong magpaalam sa tao o sa iyong higher officers.

GENERAL ORDER #6:
To receive, obey, and pass on to the sentrinel who relieves me all orders from the Commanding Officer, Officer of the Day, and Officers and Non commissioned Officers of the Guard only.

ans;kung makarecieve ka ng utos sa higher officers mo kailangan sundin mo agad to.

GENERAL ORDER #7:
To talk to no one except on the line of duty.

GENERAL ORDER #8:
To give the alarm in the case of fire or disorder.

GENERAL ORDER #9:
To call the Corporal of the Guard in any case not covered by instructions.

GENERAL ORDER #10:
To salute all Officers and all Colors and Standards not cased.

ans:igalang mo kung mas mataas ang katungkulan  sau khit mas matanda ka.

GENERAL ORDER #11:
To be especially watchful at night and during the time for challenging, to challenge all persons on or near my post, and to allow no one to pass without proper authority.

11 gneral orders

GENERAL ORDER #1:
To take charge of this post and all government property in view.

ans:kung ikaw ay maiasayn sa outpost kailangan nating gumawa ng report,mag obserba din sa komunidad at hindi ikw ang inoobserbahan ng tao.

GENERAL ORDER #2:
To walk my post in a military manner, keeping always on the alert and observing everything that takes place within sight or hearing.

ans:maging mapagmatiyag o magobserba sa kommunidad at makinig sa sasabihin ng mga tao.

GENERAL ORDER #3:
To report all violations of orders I am instructed to enforce.

ans:

GENERAL ORDER #4:
To repeat all calls from posts more distant from the guard house than my own.

GENERAL ORDER #5:
To quit my post only when properly relieved.

ans;kung umalis ka sa iyong duty kailangan mong magpaalam sa tao o sa iyong higher officers.

GENERAL ORDER #6:
To receive, obey, and pass on to the sentrinel who relieves me all orders from the Commanding Officer, Officer of the Day, and Officers and Non commissioned Officers of the Guard only.

ans;kung makarecieve ka ng utos sa higher officers mo kailangan sundin mo agad to.

GENERAL ORDER #7:
To talk to no one except on the line of duty.

 

GENERAL ORDER #8:
To give the alarm in the case of fire or disorder.

GENERAL ORDER #9:
To call the Corporal of the Guard in any case not covered by instructions.

GENERAL ORDER #10:
To salute all Officers and all Colors and Standards not cased.

ans:igalang mo kung mas mataas ang katungkulan  sau khit mas matanda ka.

GENERAL ORDER #11:
To be especially watchful at night and during the time for challenging, to challenge all persons on or near my post, and to allow no one to pass without proper authority.